Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την με αρ.πρωτ.2763/08.03.2024 4/5ουΔΣ/06-03-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ Α.Ε. (24REQ014391107, ΑΔΑ: 6ΕΗ2469ΗΞΣ-9Ι9).
  • Την με αρ. πρωτ. 2635/06.03.2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΨΗΔ469ΗΞΣ-ΕΥΠ)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ», αρχικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810-338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΩΝ