ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε”

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email: [email protected] - website: www.portheraklion.gr Τίτλος “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε ” Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 234180 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Προϋπολογισμός 60.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.). Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των υποσταθμών αρμοδιότητας του ΟΛΗ ΑΕ (CPV): 50532200-5 - Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Μετασχηματιστών, και συμπληρωματικών 31682540-7, 51111300-6 και 45315500-3 Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης. Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται. Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 09.10.2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι. Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης. Χρόνος ισχύς προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ (PDF) ΕΕΕΣ (XML) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2023-2024”

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email: [email protected] - website: www.portheraklion.gr Τίτλος “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2023-24” Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 233132 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Προϋπολογισμός 980.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.). Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Ο.Λ.Η. Α.Ε. - CPV: 79713000-5 Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης. Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται. Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος. Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 03.10.2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι. Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης. Χρόνος ισχύς προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD) ΕΕΕΣ (PDF) ΕΕΕΣ (XML)
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε

1. Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810-338116, Fax: 2810-226110, Email: [email protected] Περιγραφή είδους, ποσότητες και προϋπολογισμός Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών Συλλογής και Διαχείρισης υγρών αποβλήτων και κατάλοιπων φορτίου των πλοίων. Ταξινόμηση κατά CPV 90500000-2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 550.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης της Σύμβασης Ένα (1) έτος από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) έτος. Τόπος Υλοποίησης της Σύμβασης οι λιμενικές εγκαταστάσεις Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 233131 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη καθώς και το εγκεκριμένο «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Η. Α.Ε.» καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): https://portheraklion.gr/index.php/el/ . Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 πμ , στην Ελληνική γλώσσα. Ισχύς των προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης. Παροχή διευκρινήσεων Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΕΕΣ (PDF) ΕΕΕΣ (XML) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Περισσότερα...

Όλες οι Δημοσιεύσεις

Δείτε όλες τις αναρτήσεις Προσκλήσεων, Διακηρύξεων και Διαβουλείσεων, του Ο.Λ.Η. Α.Ε. .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

1. Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810-338116, Fax: 2810-226110,...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810-338116, Fax: 2810-226110,...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη : Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4-5

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αναρτήθηκε Ορθή Επανάληψη του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης ως προς τις...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Λ.Η...

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΩΡΑ 11.00 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για το έργο: Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος σε διάφορα...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΥΛΩΝ ΣΕ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Επισκευή του συστήματος κύλισης περιστροφής του Γερανού ν.6»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για το κάτωθι έργο για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού...
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Κατασκευή περίφραξης προδιαγραφών ISPS και μήκους 500 μέτρων...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 65 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ «Π»...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση 19 ανοιγόμενων πορτών από γυαλί με...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ...

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε. ΤΙΤΛΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε....
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την παρακάτω προμήθεια εκπτωτικών κουπονιών για αγορά ειδών...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

Πρόσκληση για Προμήθεια φωτιστικών για τον φωτισμό ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού...

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια φωτιστικών για τον φωτισμό ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού Φρουρίου Rocca Mare. Ο...
Περισσότερα...

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού...

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων...
Περισσότερα...

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους την 28η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της «Ο.Λ.Η. Α.Ε.»,...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση διαδικτυακού προγραμματιστή για την άρδευση...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Επισκευή Υδραυλικού προβλήματος της μπουκάλας γερανού GOTTWALD HMK...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ προκηρύσσει Ανοιχτό...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια συστήματος εποπτείας του...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ TAKRAF 5

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) LAPTOP

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου δικαιοδοσίας ΟΛΗ ΑΕ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους την 10 η...
Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Διακήρυξη τελειωτικής, ανοικτής, προφορικής...

Δημοσιεύεται η με αριθ. πρωτ. 109187/21.12.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή επαναληπτικής ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

Διακήρυξη τελειωτικής, ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας άμμου

Κοινοποείται η με αριθ. πρωτ. 95533/08.11.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ...

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 176707 Κριτήριο ανάθεσης της...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Ο.Λ.Η....

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:...

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ Α.Ε.) Δια κηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗ ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την παρακάτω προμήθεια εκπτωτικών κουπονιών για αγορά ειδών...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Η Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ...

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., καταθέτει την πρόταση του για τον περιορισμό του αριθμού των...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 TEM.ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (LOW BARRIERS)

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την Προμήθεια 50 τεμ. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (LOW BARRIERS). Ο...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ...

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η χρονομίσθωση ενός (1) υβριδικού ή ηλεκτροκίνητου οχήματος για δεκαοχτώ (18) μήνες, προκειμένου να καλυφθούν οι...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αποκατάστασης διαρροών νερού σε...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΝΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΕ ΔΥΟ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες με υλικά για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΕ ΔΥΟ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες με υλικά για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΟΥΜΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ (26) ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ»

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 26 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ” Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η απομάκρυνση των...
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Έκδοση άδειας έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ SAAB...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφάλειας (ΑΟΑ) όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΜΟΥ

Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. 71240/22.08.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής...
Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. 69001/11.08.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής...
Περισσότερα...

Διακήρυξη τελειωτικής, ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας άμμου

Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. 64791/29.07.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την...
Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας άμμου

Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. 64584/29.07.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την...
Περισσότερα...

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού...

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD 280

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022»

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με...
Περισσότερα...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Λ.Η Α.Ε ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε. ΤΙΤΛΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Λ.Η Α.Ε ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΛΗ ΑΕ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΛΗ ΑΕ» με κριτήριο...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ...

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ:...
Περισσότερα...

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 14.000...

Σας αποστέλλουμε την με αριθ. πρωτ. 45948/07.06.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, ΔΕΥΤΕΡΗΣ επαναληπτικής πλειοδοτικής...
Περισσότερα...

Διακήρυξη Ά επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000...

Ανακοινώνεται η με αριθ. πρωτ. 42752/30.05.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, Ά επαναληπτικής πλειοδοτικής...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ WC»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ...

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε. ΤΙΤΛΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε....
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ...
Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημοπρασίας - Εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικά μέτρα άμμου που θα προέλθουν από...

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 35785/10.05.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την...
Περισσότερα...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ HITRAX X-RAY 6040i

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΙΜΑΝΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παραχώρηση Χώρου σε εταιρείες Ενοικίασης Αυτοκινήτων στο...

Σύμφωνα με την με αρ. 12/3ου ΔΣ ΟΛΗ ΑΕ / 3-3-2022 Απόφαση του ΔΣ του ΟΛΗ ΑΕ, ο Οργανισμός προτίθεται να παραχωρήσει χώρο εντός του Λιμένος Ηρακλείου...
Περισσότερα...

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για την...

Επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) 090016497 Ταχυδρομική διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης...
Περισσότερα...