ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 13 ΠΟΡΤΩΝ LUMINATE ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση 13 πορτών LAMINATE στον Επιβατικό Σταθμό , σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή: LAMINATE πόρτα χρώματος λευκού διαστάσεων 1mx2,10m - 9 τεμάχια LAMINATE πόρτα χρώματος λευκού διαστάσεων 0,8mx2,10m - 3 τεμάχια LAMINATE πόρτα χρώματος λευκού διαστάσεων 0,9mx2,10m - 1 τεμάχιο Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. CPV 45259000-7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με υποχρεωτική κοινοποίηση στα email: [email protected] και kmastoraki@portheraklion> ; μέχρι και την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 14:30 , με την ένδειξη: Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 7362/2024 . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Επισημαίνεται ότι: Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα: Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016. Φορολογική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα. Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112. Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις παρακάτω ομάδες εργασίας του ενδιαφέροντος του (μία ή και περισσότερες) , για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Εγκατάσταση 11 Καμερών για την παρακολούθηση των καταπελτών των πλοίων στο Λιμάνι του Ηρακλείου και περιλαμβάνει τρεις ομάδες εργασιών όπως αναλύονται παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την κάλυψη των θέσεων αγκυροβολίας των εμπορικών πλοίων και ειδικότερα των πρυμναίων εισόδων (καταπέλτες) θα εγκατασταθούν κάμερες υψηλής ευκρίνειας σε θέσεις όπως απεικονίζονται στην σχετική αποτύπωση. Οι κάμερες θα είναι υψηλής ανάλυσης 8Mp, και θα διαθέτουν τεχνολογία AISSA (Artificial Intelligent Scene Self Adaption). Με την τεχνολογία αυτή υιοθετούν αλγορίθμους βαθιάς εκμάθησης ούτος ώστε να εντοπίζουν περιβαλλοντικές συνθήκες ομίχλη, βροχή, χαμηλό φωτισμό, έντονο οπίσθιο φωτισμό η ταλάντωση και να προσαρμόζονται στις συνθήκες διασφαλίζοντας την καθαρότητα της εικόνας. Επίσης θα διαθέτουν μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας όπως έλεγχο ταυτότητας, εξουσιοδότηση ασφαλείας πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης ,κρυπτογραφημένη μετάδοση και κρυπτογραφημένη αποθήκευση. Με αυτές τις τεχνολογίες αυξάνεται η ασφάλεια των καμερών έναντι εξωτερικών απειλών και την χρήση κακόβουλων προγραμμάτων. Οι κάμερες 4,5 θα επικοινωνούν μέσω link με το ΚΕΑΛΕ και οι κάμερες 1,2,3,6,7,8,9,10,11 θα συνδεθούν καλωδιακά (λόγω θέσης). Σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΟΛΗ θα εγκατασταθεί server διαχείρισης. Για τις συγκεκριμένες κάμερες θα δοθεί πρόσβαση σε επιπλέον τουλάχιστον άλλες 4 θέσεις και όπου η υπηρεσία δώσει την σχετική αρμοδιότητα. Οι κάμερες 1,2,3 Θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενους ιστούς, και σε ύψος τέτοιο που να έχει σωστό πλάνο κάλυψης. Οι κάμερες 6,7,10 θα τοποθετηθούν στο κτήριο του επιβατικού σταθμού και της τέντας. Η κάμερα 4,5,8,9,10,11 θα τοποθετηθεί σε νέο ιστό στήριξης. Ο ιστός στήριξης θα είναι ύψους τουλάχιστον 6m διαστάσεων 10Χ10cm και πάχους 3mm, Θα διαθέτει βάση στήριξης και κατάλληλη πάκτωση με αγκύρια στερεωμένα με χημική εποξική ρητίνη στερέωσης υψηλού φορτίου. ΟΜΑΔΑ Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 8.732,00€ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός με εκτιμώμενο κόστος 3.022,00€ : ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ S/FTP Cat.7 Καλώδιο Δικτύου Ethernet εξωτερικού χώρου 1000 ΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ IP65 - 8 ΤΜΧ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΙΖΕΣ CAT 7 - 23 ΤΜΧ 23 ΤΕΜΑΧΙΑ Σπιράλ Καλωδίων Φ25 Εξωτερικού χώρου - 380 ΜΕΤΡΑ 380 ΜΕΤΡΑ Λοιπά/Διάφορα Αναλώσιμα Εργασίες Εγκατάστασης με εκτιμώμενο κόστος 5.710,00€: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΔΕΥΣΕΙΣ S/FTP Cat.7 Καλώδιο Δικτύου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 Χωματουργικά 1 ΟΜΑΔΑ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 3.193,00€ Εξοπλισμός με εκτιμώμενο κόστος 1.843,00€: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ SFP SWITCH (2SFP, 4+GE PORTS) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ GB SWITCH (5 GE PORTS) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ LINK 2.5Gbps 1 ΤΕΜΑΧΙΟ PATCH PANEL 24P CAT 6A 1 ΤΕΜΑΧΙΟ CABLE MANAGER 2 ΤΕΜΑΧΙΑ PATCH CORD 1m CAT6a 30 ΤΕΜΑΧΙΑ PATCH CORD 3m CAT6a 15 ΜΕΤΑΧΙΑ Εργασίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης με εκτιμώμενο κόστος 1.350,00€: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ S/FTP Cat.7 1 ΣΥΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΟΜΑΔΑ Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 11.075,00€ Εξοπλισμός Καμερών με εκτιμώμενο κόστος 9.075,00€: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κάμερα 8Mp IP Bullet Varifocal Cyber Security Artificial Intelligent 11 ΤΕΜΑΧΙΑ Βάση Κάμερας 11 ΤΕΜΑΧΙΑ NVR 16 Channels 1 ΤΕΜΑΧΙΟ HDD VIDEO 4TB 1 ΤΕΜΑΧΙΟ POE injectors 4 ΤΕΜΑΧΙΑ AXXON Άδειες Χρήσεις 11 ΤΕΜΑΧΙΑ KNV Extender 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Monitor 32" 4K 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Ιστός 6 μέτρων 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 11 ΤΕΜΑΧΙΑ Εργασίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης με εκτιμώμενο κόστος- 2.000,00€: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Καμερες /ιστοί 1 Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζονται έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. CPV 35125300-2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 28.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αναλύεται σε 8.732€ για την πρώτη ομάδα , 3.193€ για την δεύτερη ομάδα και 11.075€ για την τρίτη ομάδα , συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19.07.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται . Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν είτε και για τα τρία αντικείμενα (3 ομάδες) είτε για μέρος από τα τρία με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό όπως αναλύεται παραπάνω. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Επισημαίνεται ότι: Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα: Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016. Φορολογική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα. Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112. Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτών μέσης τάσης UNISEC ABB πεδίων SDC+SFC (με αλεξικέραυνα και αντιστάσεις θέρμανσης) στον Υποσταθμό που βρίσκεται στο Καρνάγιο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζονται οι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. CPV 45315500-3 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 12.07.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται . Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Επισημαίνεται ότι: Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα: Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016. Φορολογική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα. Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112. Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Περισσότερα...

Όλες οι Δημοσιεύσεις

Δείτε όλες τις αναρτήσεις Προσκλήσεων, Διακηρύξεων και Διαβουλείσεων, του Ο.Λ.Η. Α.Ε. .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 13 ΠΟΡΤΩΝ LUMINATE ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΩΝ ΤΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις παρακάτω ομάδες εργασίας του ενδιαφέροντος του (μία ή...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ SEGWAY

Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, για την εκποίηση δύο παροπλισμένων ηλεκτροκίνητων οχημάτων...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΠΙΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ...

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ Α.Ε.) Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 328 & 330 ΤΟΥ Ν....
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2024”

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την παρακάτω προμήθεια εκπτωτικών κουπονιών για αγορά ειδών...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑ (15)...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΚΑΙ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 60 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ (12) ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ...

Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Λ.Η.) Α.Ε. προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης τους...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΗ Α.Ε.»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ISOBOX)»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ 7 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΚΑΙ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ UPS 20KVA/20KW ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΝΑΥΑΓΙΩΝ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΚΑΙ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:...

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Λ.Η.) Α.Ε. Προσκαλεί Σε διαδικασία διαπραγμάτευσής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 269 του Ν.4412/2016)...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ...

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ Α.Ε.) Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κάτω των ορίων, με κριτήριο...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΑΛΕ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD HMK...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής ανύψωσης διπλού C-HOOK χωρητικότητας...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4-5

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 10000VA / 10000W

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ISPS

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την ανάθεση παροχής...

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Λιμάνι...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της «Ο.Λ.Η. Α.Ε.»,...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΠΙΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

1. Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810-338116, Fax: 2810-226110,...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810-338116, Fax: 2810-226110,...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη : Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4-5

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αναρτήθηκε Ορθή Επανάληψη του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης ως προς τις...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Λ.Η...

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΩΡΑ 11.00 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για το έργο: Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος σε διάφορα...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΥΛΩΝ ΣΕ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Επισκευή του συστήματος κύλισης περιστροφής του Γερανού ν.6»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για το κάτωθι έργο για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού...
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Κατασκευή περίφραξης προδιαγραφών ISPS και μήκους 500 μέτρων...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 65 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ «Π»...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση 19 ανοιγόμενων πορτών από γυαλί με...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ...

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε. ΤΙΤΛΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε....
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την παρακάτω προμήθεια εκπτωτικών κουπονιών για αγορά ειδών...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

Πρόσκληση για Προμήθεια φωτιστικών για τον φωτισμό ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού...

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια φωτιστικών για τον φωτισμό ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού Φρουρίου Rocca Mare. Ο...
Περισσότερα...

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού...

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων...
Περισσότερα...

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους την 28η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της «Ο.Λ.Η. Α.Ε.»,...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση διαδικτυακού προγραμματιστή για την άρδευση...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Επισκευή Υδραυλικού προβλήματος της μπουκάλας γερανού GOTTWALD HMK...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ προκηρύσσει Ανοιχτό...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια συστήματος εποπτείας του...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ TAKRAF 5

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) LAPTOP

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου δικαιοδοσίας ΟΛΗ ΑΕ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους την 10 η...
Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Διακήρυξη τελειωτικής, ανοικτής, προφορικής...

Δημοσιεύεται η με αριθ. πρωτ. 109187/21.12.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή επαναληπτικής ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

Διακήρυξη τελειωτικής, ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας άμμου

Κοινοποείται η με αριθ. πρωτ. 95533/08.11.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ...

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ...

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 176707 Κριτήριο ανάθεσης της...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Ο.Λ.Η....

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες...
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 Email:...
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του...
Περισσότερα...