Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η απομάκρυνση των παρακάτω αναφερόμενων δώδεκα (12) εγκαταλελειμμένων πλοίων. που βρίσκονται στον Προβλήτα VI (Καρνάγιο) του λιμένα Ηρακλείου, με σκοπό την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση τους εκτός Λιμένα σε αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής μπαζών (χωματερή). Τα στοιχεία των σκαφών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία και συγκεκριμένα με τον κ.Φραγκάκη Εμμανουηλ, Διευθυντή Λιμενικών Υπηρεσιών, τηλ. 6948756581 προκειμένου να επισκεφθούν το χώρο όπου βρίσκονται τα σκάφη.

A/A

ΣΚΑΦΟΣ

ΜΗΚΟΣ (m)

1

ΓΩΓΩ ΝΗ 333

7,92

2

ΤΖΕΝΗ ΝΗ 310

7,96

3

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΜΥΡΗΣ ΝΗ 41

12,00

4

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΝΗ 70

8,10

5

ΕΙΡΗΝΗ ΝΗ 122

18,00

6

ΜΑΡΙΝΑ ΣΗ 35

7,00

7

ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΗ 306

8,20

8

ΑΚΙΣ ΙΙΙ ΝΗ 236

7,70

9

ΡΕΤΣΙΝΑ ΛΑΝ 946

5,00

10

ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΗ1100

3,60

11

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΗ 378

10,27

12

ΦΑΛΤΣΟ ΝΗ257

9,00

CPV 45111220-6

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

 

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810 338159.

 

 1. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Οργανισμού για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση-ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστιθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις, οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια.

Η ΟΛΗ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή ατυχήματα που είναι δυνατόν να συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου, στο προσωπικό της ΟΛΗ ΑΕ ή σε οποιουσδήποτε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Ακόμα η ΟΛΗ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κλοπές υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξή τους.

Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, πριν την έναρξη εργασιών κοπής κλπ, από λιμενικές ή άλλες αρχές, εφόσον απαιτούνται, θα εκδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

 1. Να λάβει άδεια διάλυσης από την Λιμενική Αρχή
 2. Να προβεί σε διαγραφή από τα Νηολόγια όλων των σκαφών
 3. Να προσκομίσει για κάθε ένα πλοίο Βεβαίωση από ΧΥΤΑ ότι εναποτέθηκαν τα υπολείμματα των σκαφών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Λιμένα Ηρακλείου, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Λιμενικών  Υπηρεσιών στο τηλ. 2810338159 προκειμένου να εκτιμήσουν οι ίδιοι τα προς απομάκρυνση και τελική διάθεση πλοία, αλλά και το χώρο στον οποίο θα πρέπει να εργασθούν.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ