Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ. 24REQ014744299 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 4851/13.05.2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒ52469ΗΞΣ-2ΚΡ).

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  αρχικού προϋπολογισμού 13.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

1. Αντικείμενο

1.1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι εργασίες καθαρισμού της θαλάσσιας επιφάνειας στο Λιμάνι Ηρακλείου από επιπλέοντα αντικείμενα και τον χερσαίο χώρο (πλατεία) έμπροσθεν δυτικά του Κουλέ για ένα έτος.

α)Ο καθαρισμός αφορά την συνολική επιφάνεια της λιμενολεκάνης και του Ενετικού Λιμένα Ηρακλείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών είναι η χρήση πλωτού μέσου.

Το πρόγραμμα καθαρισμού είναι το παρακάτω:

 1. Καθημερινός έλεγχος της λιμενολεκάνης για επιπλέοντα αντικείμενα και καθαρισμός αυτής μία φορά εβδομαδιαίως
 2. Τακτικός καθαρισμός της ακτής γύρω από το φρούριο του Κούλε καθώς και στην προέκταση της ακτής, νότια του μόλου όπου υπάρχουν ογκόλιθοι, από αντικείμενα, φύκια κ.τ.λ. που βγάζει η θάλασσα, 2 φορές/εβδομάδα τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Απρίλιο) και 3 φορές/εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάιο-Οκτώβριο)
 • Παρέμβαση με έκτακτους καθαρισμούς μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν σαν αποτέλεσμα την ρύπανση της λιμενολεκάνης και ιδιαίτερα στο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) στην περιοχή του καρνάγιου αλλά και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο
 1. Στην περιοχή της ιχθυόσκαλας μια φορά το μήνα θα γίνεται καθαρισμός της ακτής από αντικείμενα που βγάζει η θάλασσα
 2. Κατά μήκος του μόλου όπου έχει γίνει εναπόθεση κυματοθραύστη θα γίνεται καθαρισμός 3 φορές το χρόνο

β) οι εργασίες καθαρισμού από αντικείμενα, άμμο και ογκόλιθους στο χερσαίο χώρο (πλατεία) έμπροσθεν δυτικά του Κουλέ.

Τα απορρίμματα θα συλλέγονται από τον ανάδοχο και θα εναποτίθενται στο κοντέινερ του Οργανισμού που υπάρχει στον προβλήτα ΙΙΙ. Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων όπου χρήζει έκτακτος καθαρισμός από συγκέντρωση μεγάλου όγκου απορριμμάτων π.χ. ξύλα, καλάμια κ.α. και το κρίνει η υπηρεσία, θα μεταφέρεται κοντέινερ του Οργανισμού στο χώρο για την άμεση απομάκρυνση αυτών.

Σε έκτακτες ανάγκες π.χ. έντονες καιρικές συνθήκες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία ή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται σ’ αυτήν εντός 1 ώρας από το κάλεσμα της.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί μηχάνημα βαρέως τύπου (φορτωτάκι, φορτηγό κτλ) για τυχόν μεταφορά αντικειμένων, το κόστος χρήσης βαραίνει τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει το πλωτό μέσο οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον ΟΛΗ Α.Ε.

 

1.2 Υπεύθυνος του Έργου

Για την εκτέλεση των εργασιών θα οριστεί εγγράφως από τον ανάδοχο «υπεύθυνος του έργου» που θα αναλάβει την επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΛΗ ΑΕ και θα συντονίζει το συνεργείο και τις εργασίες.

1.3 Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με ευθύνη και δαπάνες του, για τα παρακάτω:

 1. Να εξασφαλίσει, πριν την έναρξη των εργασιών του, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.
 2. Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μετρά τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
 3. Να έχει προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού του στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 4. Να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μετρό για την προστασία του περιβάλλοντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε. καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των απόβλητων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.
 5. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης.
 6. Τα μηχανήματα, εργαλεία και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει να είναι συμφώνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις για την ασφαλή λειτουργία τους.
 7. Έχει αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία ή απατήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δίκες του, η των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την μεταφορά και παράδοση των υλικών του, καθώς και κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, στο Ηράκλειο Κρήτης.

3. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. για ένα έτος.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

5. Περιεχόμενο προσφοράς Με την κατάθεση της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα τα όποια θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
  1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση,
 3. Πιστοποιητικό Δημόσιας Υπηρεσίας από όπου θα φαίνεται η δραστηριότητα που ασκεί ο υποψήφιος ανάδοχος ή αντίγραφο καταστατικού όπου θα φαίνεται η δραστηριότητα του. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εργασίες στην Ελλάδα, που να συμπεριλαμβάνουν το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το καταστατικό τους αν είναι νομικά πρόσωπα ή με τους αντίστοιχους ΚΑΔ αν είναι φυσικά πρόσωπα.
 4. Άδεια πλωτού μέσου, με το οποίο θα γίνεται ο καθαρισμός της λιμενολεκάνης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι θα διαθέτει το πλωτό μέσο οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον ΟΛΗ Α.Ε.

 

6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28.05.2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

7. Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 30 μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

8. Άνοιγμα Προσφορών

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 28.05.2023 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε..

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

 

9. Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το έργο, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:

 • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα.

10. Παραλαβή - Πληρωμή

Η παραλαβή των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανά δίμηνο, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και θα εκδίδεται βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του εκάστοτε τμήματος. Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στοιχεία πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβής.

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.:

α)           Προσήκον παραστατικό κατά ΚΦΑΣ.

β)            Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

γ)            Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση, αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

-0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με το Άρθρο 3505 του Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3,6%).

 

11. Ισχύουσες διατάξεις

Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

 

12. Διευκρινήσεις

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ