Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια ενός προκατασκευασμένου Οικίσκου (ISOBOX), σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή:

 ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

Εξωτερικές διαστάσεις 150cm * 150cm * 250cm.

Σκελετός μεταλλικός περιμετρικός σκελετός ειδικών διατομών εξ ολοκλήρου από λαμαρίνα γαλβανιζέ 2mm, βαμμένος σε χρώμα 9002.

Αποτελείται από:

1. Περιμετρική βάση όψεως 12cm στην οποία σταθεροποιείται η κάτω πλευρά των πλάγιων πάνελ. Η βάση ενισχύεται με τελάρο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ 40*40*2 σχηματίζοντας ντάμες περίπου 40*60 πάνω στις οποίες σταθεροποιείται το κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm.

2. Τέσσερις (4) γωνιακές κολώνες ειδικής διατομής σε σχήμα ‘’γ’’ όψεως 12cm*12cm.

3. Περιμετρική οροφή όψεως 15cm η οποία στηρίζεται στις κολώνες σταθεροποιεί την πάνω πλευρά των πλάγιων πάνελ, συγκρατεί τα πάνελ της οροφής και λόγο τις ειδικής διατομής της αποτελεί και την υδρορροή του οικίσκου.

4. Εξωτερική & εσωτερική τοιχοποιία συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Έχει απολύτως λεία επιφάνεια και από τις δύο πλευρές.

5. Πάνελ οροφής συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης τραπεζοειδούς μορφής 40mm/80mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Εσωτερικά έχει απολύτως λεία επιφάνεια.

6. Ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στήριξης πλευρικών πάνελ γωνίες 40mm*40mm βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002 για τα κάθετα. γωνίες 60mm*60mm βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002 για την οροφή.

7. Πάτωμα τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm βιδωμένο στον μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό της βάσης, κατόπιν το επενδύουμε με LINELEUM.

Εξωτερικά κουφώματα:

 1. Μία (1) πόρτα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL9010, διαστάσεων 80cm*205cm ανοιγόμενη εξωτερικά, με γέμιση πάνελ τυφλού ίσιου μέχρι το ύψος της κλειδαριάς και διπλό τζαμί μέχρι επάνω. Υπάρχει χερούλι και κλειδαριά εξωτερικά και εσωτερικά.
 2. Ένα (1) παράθυρο αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010, διαστάσεων 100cm*120cm επάλληλο.
 3. Ένα (1) κούφωμα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010, διαστάσεων 100cm*120cm σταθερό με διπλό τζάμι.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρη, με κεντρικό πίνακα 8 θέσεων, εξωτερικούς διακόπτες, πρίζες και φωτιστικά led οικονομίας μέσα - έξω.

 Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 CPV 43327000-1

 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου.

Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εκφόρτωση του οικίσκου.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19.04.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ