Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Κατασκευή 7 μεταλλικών κλωβών ελαφριού τύπου για την προστασία των τροχήλατων πυροσβεστικών μέσων αφρού στον Ενετικό Λιμένα, σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή:

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΠΟ 40*40*2mm ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 200*100*100mm.
 • ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ, ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ.
 • ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ 40*40*2mm, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ 5*10mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.
 • ΒΑΦΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΤΑΡΟΧΡΩΜΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΤΩΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΗ ΑΕ.

Χρόνος παράδοσης των παραπάνω ορίζονται οι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 CPV 45343200-5

 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.450,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 11.718,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19.04.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ