Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Υδραυλικές εργασίες μετά υλικών των 7 τροχήλατων πυροσβεστικών μέσων αφρού στον Ενετικό Λιμένα, σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή: 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Νο1 & Νο3: ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ 2" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ( ΤΑΦ, ΓΩΝΙΕΣ, ΜΑΣΤΟΙ, ΛΑΙΜΟΙ, ΚΛΠ), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τεμάχιο

2,00

2

Νο2 & Νο7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΝΑ 2" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΩΝΙΑ, ΤΑΦ, ΜΑΣΤΟΣ, ΚΛΠ)

Τεμάχιο

2,00

3

Νο4: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ (ΑΠΟ Νο5) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΩΝΙΑ, ΤΑΦ, ΜΑΣΤΟΣ, ΚΛΠ)

Τεμάχιο

1,00

4

Νο5: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΝΑΣ 2" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΩΝΙΑ, ΤΑΦ, ΜΑΣΤΟΣ, ΚΛΠ)

Τεμάχιο

1,00

5

Νο6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΝΑ 2" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΩΝΙΑ, ΤΑΦ, ΜΑΣΤΟΣ, ΚΛΠ)

Τεμάχιο

1,00

Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

CPV 45330000-9

 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.550,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 3.162,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19.04.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

  1. Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
  1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

  1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ