• Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ Α.Ε.)

Προκηρύσσει

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Προκαταρτικές μελέτες του Προγραμματικού Σχεδιασμού (Μaster Plan) του λιμένα Άρβης», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

 1. Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΗ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση:              ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Θ. 1068 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 712 01

Κωδικός NUTS: EL431 (Ηράκλειο Κρήτης)

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.portheraklion.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ (τηλ. 2810-338112, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ Α.Ε.)

Φορέας κατασκευής του έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ Α.Ε.)

Προϊσταμένη Αρχή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ ΑΕ)

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ ΑΕ)

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΜΕΔΙ

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.portheraklion.gr (Προκηρύξεις).
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με

την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.
 2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.893,21 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
 • 16.819,95 € για μελέτη κατηγορίας [01] Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 • 21.075,60 € για μελέτη κατηγορίας [11] Μελέτες Λιμενικών Έργων
 •   6.484,80 € για μελέτη κατηγορίας [16] Τοπογραφικές Μελέτες
 •   7.700,70 € για μελέτη κατηγορίας [27] Περιβαλλοντικές Μελέτες

και 7.812,16 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Η μελέτη κατατάσσεται στους Κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων CPV: 79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων.

 1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζόμενων που δεν αποκλείστηκαν, βάση των Άρθρων 18, 19 και 20, 21 και 22 της Διακήρυξης.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και την τεχνική επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με τα όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.
 2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.
 3. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 4. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 5. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188)..
 6. Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Διακήρυξης.
 7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (1.197,86€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 8. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με κωδικό 2023ΝΑ43300000 «Μελέτες-Έρευνες (π.κ. 1997ΣΜ03300001)», της ΣΑΝΑ433 (πρώην κωδ. Έργου 2018ΣΜ03300000 της ΣΑΜ033 του ΠΔΕ), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.. 4122.77-60/399 (ΑΔΑ: 96Φ14653ΠΩ-Θ4Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, με θέμα «Επιχορήγηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) για την εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών του Προγραμματικού Σχεδιασμού (Μaster Plan) του λιμένα ‘Αρβης».   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ