Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια 16 κάδων απορριμμάτων τύπου “C” και 18 κάδων μικροαπορριμμάτων τύπου “SPIRAL” που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του περιβάλλοντα χώρου του ΟΛΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:

 Α. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ “C”

 • Να αποτελείται από ενισχυμένο τσιμέντο (στο οποίο η ισομερής κατανομή έχει επιτευχθεί με δονήσεις υψηλής συχνότητας). Το φινίρισμα της επιφάνειας επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό του σώματος και στην συνέχεια με την εφαρμογή αδιάβροχων χρωμάτων.
 • Προστατευτικό καπάκι από σμαλτωμένο ατσάλι στο εσωτερικό του κάδου, για την εφαρμογή της σακούλας απορριμμάτων.
 • Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε, τόσο για το καπάκι όσο και για το τσιμεντένιο σώμα του κάδου, από καθαρισμένο και φινιρισμένο χαλίκι και από τσιμέντο με επεξεργασία αμμοβολής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Εξωτερικού κάδου (τουλάχιστον), 700mm x h 840 mm, h (με καπάκι )1050mm. Χωρητικότητας 210lt, βάρος ≈255kg.          

Β. ΚΑΔΟΣ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ “SPIRAL”

 • Κάδος μικροαπορριμάτων από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,50mm, με καπάκι γαλβανισμένο με κλειδαριά πάχους 4mm, που φέρει αποσπώμενο εσωτερικό γαλβάνιζέ κάδο.
 • Ο κάδος να έχει υποστεί επεξεργασία με δύο στρώσεις primer 2 συστατικών και δύο στρώσεις ακρυλικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών.

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: (τουλάχιστον), 480mm x h 780 mm, διάμετρος ανοίγματος καπακιού 21.4mm, βάση 22mm x h 6.4mm, χωρητικότητας 65lt.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Να γίνεται τοποθέτηση σε τσιμεντένια βάση διαμέτρου 30 εκατοστών και βάθους 20 εκατοστών τουλάχιστον.

Οι υποψήφιες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

 Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζονται οι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 CPV 34928480-6

 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 29.12.2023 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Φραγκομανωλάκη Γαρυφαλλιά, Τηλ. (+30) 2810 338117.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ