Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι οι Εργασίες επισκευής του δικτύου ύδρευσης στον Προβλήτα 4-5 για την αντιμετώπιση των διαρροών, σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:                            

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ                                                  

 • ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ110 16 ΑΤΜ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ PVC Φ125.
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε.Φ110 16ΑΤΜ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ110 16ΑΤΜ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ PVC Φ125 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 ΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 4.
 • ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΑΝΕΣ-ΦΛΑΤΖΕΣ-ΛΑΙΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 4-5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ125 ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 3 ΕΩΣ 4 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ                     

Στις εργασίες θα συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των υδραυλικών εξαρτημάτων και ότι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στον Προβλήτα 4-5 και τα σημεία θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΗ ΑΕ.

Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζεται ο ένας (1) μήνας.

CPV: 45232100-3

 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 04.12.2023 και ώρα 14:00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ.: 2810338112.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ