Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια ενός UPS που θα εγκατασταθεί στο SERVER ROOM στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΗ Α.Ε. και περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναλύονται στην συνημμένη πρόσκληση

Διάρκεια παράδοσης των παραπάνω ορίζονται οι 15 (δεκαπέντε) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

CPV: 31711151-6

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 04.12.2023 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Πληροφορίες για το τεχνικό αντικείμενο κ. Μητροκώστας Νικόλαος, τηλ. (+30) 6974628032.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ