Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Υποέργο 7 «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Βασικού Μελετητή» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5034805 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

3. Την υπ΄ αρ. 1222/26-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ31Κ4653ΠΓ-ΕΩΛ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5034805 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. πρωτ. 3316/ 18.12.2020 1η Τροποποίηση και την υπ αριθμ. πρωτ 2117/12.10.2021 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης.

4. Την υπ’ αριθ. υπ’ αρ. 55725/02.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΒΑΡ46ΜΤΛΡ-ΙΓΒ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2020 και την με αρ. πρωτ. 120172/ 05.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ846ΜΤΛΡ-ΥΑ7) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη/τροποποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3475/05.05.2022 (22SYMV010505539) Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

6. Ότι η μελέτη για το έργο με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές μελέτες ωρίμανσης», Υποέργο 3 της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», εκπονήθηκε από την Ένωση οικονομικών φορέων «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ», δυνάμει της με αρ. πρωτ. 8081/09.12.2020 (20SYMV007863357) Σύμβασης.

7. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα».

8. Την με αρ.πρωτ.5462/08.07.2022 υπ’ αριθ. 7/9ουΔΣ/30.06.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ Α.Ε. (ΑΔΑ : 6ΧΒΕ469ΗΞΣ-Σ4Φ, ΑΔΑΜ: 22REQ0109958796), σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευση

ΚΑΛΟΥΜΕ

Την Ένωση οικονομικών φορέων «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ», βασικό μελετητή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», να υποβάλλει Προσφορά έως την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022, για την ανάθεση σύμβασης τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕ με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β4203/25-9-2018) και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ.3 και των άρθρων 136 παρ. 7 και 144 του Ν4412/2016.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με αρ.πρωτ.5462/08.07.2022 υπ’ αριθ. 7/9ουΔΣ/30.06.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ Α.Ε. (ΑΔΑ : 6ΧΒΕ469ΗΞΣ-Σ4Φ, ΑΔΑΜ: 22REQ0109958796), θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά της ανωτέρω ένωσης οικονομικών φορέων την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 ΙΙ. της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ