Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ. 22REQ010158485 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 1760/04.02022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Ν4Η469ΗΞΣ-7ΩΝ).

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας για τις ανάγκες του ΟΛΗ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται:

MΠΑΡΑ ΜΕ 7m KONTAΡΙ ME ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

2 τεμάχια

ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

2 σετ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2 ζεύγη

ΦΑΡΟΣ ΚΑΙ LED ΣΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

2 τεμάχια

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.τροφοδοσία: 100-250VAC

2.τροφοδοσία μοτέρ: 24VDC

3.ροπή: 285Nm

4.χρόνος ανοίγματος: 3,5’’-7’’

5.κύκλος λειτουργίας: εντατικής χρήσης

Τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι καινούρια, να έχουν πιστοποίηση ασφαλείας CE, της Ε.Ε. και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.

2. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Τα είδη θα τοποθετηθούν ελεύθερα προς χρήση, σε χώρο εντός της λιμενικής εγκατάστασης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Ηράκλειο Κρήτης, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή σχετικής σύμβασης

3. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συνόλου της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.

4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 25 Μάϊου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

5. Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του:

 1. Την οικονομική προσφορά του,
 2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
  1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση,
 3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την εγγύηση των προς προμήθεια ειδών.
 4. Prospectus ή τεχνικά φυλλάδια της προσφερόμενης λύσης.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για τμήματά της, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

6. Υπογραφή σύμβασης

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

7. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 

8. Διευκρινήσεις

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ