Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 35785/10.05.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου» και έλαβε αριθμό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 91ΦΚΗ-9ΞΞ). Η εν λόγω προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου στις 27-05-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ