Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Την με αρ.πρωτ.5330/18.06.2021 υπ’αρ. 11/13ου ΔΣ Ο.Λ.Η Α.Ε. /17.06.2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ (21REQ008818481)
  • Την με αρ. πρωτ.5567/25.06.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ8ΒΒ469ΗΞΣ-6Λ1)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 29.958,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ