ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ Προμήθεια Διατακτικών Σίτισης 2021
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου Κωδ.NUTS: EL431
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια (55.800,00 €)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (CPV) 30199770-8 Κουπόνια Φαγητού
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης– Έδρα ΟΛΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάθεση: 28/05/2021 στις 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφείο Πρωτοκόλλου Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/05/2021 στις 11:15 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, SITE) 17/05/2021

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ