ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/04/2021

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί της ως άνω σχετικής διακήρυξης διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Οι τύποι των οικίσκων που θα τοποθετηθούν ανά χώρο έχουν ως εξής:

  • Άρβη Δήμου Βιάννου (1 οικίσκος), ΤΥΠΟΣ Α
  • Καστρί Δήμου Βιάννου (2 οικίσκοι), ΤΥΠΟΣ Α (1) ΤΥΠΟΣ Δ (1)
  • Λούτρα Δήμου Γόρτυνας (2 οικίσκοι), ΤΥΠΟΣ Α (1) ΤΥΠΟΣ Δ (1)
  • Λινοπεράματα Δήμου Μαλεβιζίου (1 οικίσκος), ΤΥΠΟΣ Δ
  • Λιμένας Ηρακλείου (2 οικίσκοι), ΤΥΠΟΣ Β (1) ΤΥΠΟΣ Γ (1)

2. Σύμφωνα με το άρθρο Α.1.1 της διακήρυξης, η συναρμολόγηση των οικίσκων στον τόπο παράδοσής τους είναι υποχρεωτική προκειμένου να γίνει ορθή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από το αρμόδιο όργανο του Φορέα.

3. Σχετικά με τα ελάχιστα ζητούμενα πιστοποιητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές, αυτά αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο Α.1.1 της διακήρυξης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/04/2021

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί της ως άνω σχετικής διακήρυξης διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΚΟ ΤΥΠΟΥ Β ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 2 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

2) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΚΟ ΤΥΠΟΥ Δ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 2 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

3) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΚΟ ΤΥΠΟΥ Γ

  • ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 60*60*80 ΚΑΙ ΟΧΙ 50*45*90 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
  • ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΡΟΛΛΑ 100*140 ΚΑΙ ΟΧΙ 2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΡΟΛΛΑ 100*140 ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΛΟ 100*120 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΧΤΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΧΤΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Κωδικός ΝUTS: EL431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (Χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- CPV: [44211000-2]-Προκατασκευασμένα Κτίρια
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης – Άρβη και Καστρί Δήμου Βιάννου, Λούτρα Δήμου Γόρτυνας, Λινοπεράματα Δήμου Μαλεβυζίου και Λιμένας Ηρακλείου.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 12 Απριλίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27 Απριλίου 2021 και ώρα 11:15 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ