2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα 17.05.2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 07.05.2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000€ πλέον Φ.Π.Α. για ένα έτος
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
(Κωδικός ΝUTS: EL431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: CPV 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης
CPV 66516000-0 Υπηρεσίες Ασφάλισης αστικής ευθύνης
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνικά
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν επιτρέπονται
ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 60 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ Τετάρτη 07.04.2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 23.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.1.2 της διακήρυξης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Εκ παραδρομής αναφέρεται στην σελ.6 της διακήρυξης ότι οι προσφορές υποβάλλονται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ