Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 21REQ008029862 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 396/20.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ω8Χ3469ΗΞΣ-7ΩΨ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ UPS» αρχικού προϋπολογισμού 17.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 08.02.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί της ως άνω σχετικής πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι σχετικά με την παράγραφο 1.2 Περιγραφή Τμημάτων UPS, γίνονται αποδεκτές προσφορές για UPS τα οποία μπορούν είτε να έχουν ενσωματωμένους τους συσσωρευτές, είτε σε εξωτερικό αντισεισμικό ερμάριο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ