Εικόνα1 copy copy

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  • Παρατείνεται η υποβολή προσφορών της με αρ. πρωτ. 7481/23.11.2020 Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση, Ανάπτυξη και παρακολούθηση πιλοτικών εφαρμογών στα πλαίσια του έργου Interreg V-B «MED 2014-2020» - ‘PSAMIDES’».
  • Ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00.
  • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτοντα Φορέα, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., την Παρασκευή 18.12.2020 και ώρα 11.00, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
  • Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης ισχύουν ως έχουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ Εγκατάσταση, Ανάπτυξη και παρακολούθηση πιλοτικών εφαρμογών στα πλαίσια του έργου Interreg V-B «MED 2014-2020» - ‘PSAMIDES’ ”

Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

“Εγκατάσταση, Ανάπτυξη και παρακολούθηση πιλοτικών εφαρμογών στα πλαίσια του έργου Interreg V-B «MED 2014-2020» - ‘PSAMIDES’ ”

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

102741

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός

80.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων ελέγχου πληρότητας θέσεων ελλιμενισμού και έξυπνων πυργίσκων (smart pillars)   που θα διαθέτουν ελεγκτές παροχής ενεργείας και νερού, καθώς και του απαραιτήτου λογισμικού και εφαρμογών που θα συμβάλουν για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής.

Είδος των υπηρεσιών

CPV: 72262000-9 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται.

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 15.00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνικά.

Αποσφράγιση προσφορών

Δευτέρα 14.12.2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Μηχανισμό Προ ενταξιακής Βοήθειας κατά 85%και κατά 15% από τον αναθέτοντα Φορέα.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύς προσφορών

180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ