ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής προσφορών της με αρ. πρωτ. 7191/13.11.2020 Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΗ ΑΕ 2021». Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00. Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης ισχύουν ως έχουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021»
Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, NUTS: EL431
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
website: www.portheraklion.gr

Τίτλος «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021»
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 200.000,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι «Υπηρεσίες Καθαρισμού»
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431Ηράκλειο Κρήτης.
Είδος των υπηρεσιών CPV: 90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού»
Διάρκεια της σύμβασης Έως εξαντλήσεως των 20.000 προϋπολογιζομένων ανθρωποωρών, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr
http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23-11-2020 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Παπαδάκης Μηνάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ