ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ Προμήθεια Διατακτικών Σίτισης Β’ Εξαμήνου 2020
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου Κωδ.NUTS: EL431
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (26.712,00 €)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (CPV) 30199770-8 Κουπόνια Φαγητού
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης– Έδρα ΟΛΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάθεση: 20/11/2020 στις 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφείο Πρωτοκόλλου Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/11/2020 στις 11:15 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, SITE) 09/11/2020

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ