Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 20REQ007176320 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 4655/10.02020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 64Κ3469ΗΞΣ-73Δ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 2.450,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19.08.2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές

Τύπος Συσκευής Inverter - Οροφής & Δαπέδου

Iσχύς (Btu/h) τουλάχιστον 36000

Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) τουλάχιστον 36.000

Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) τουλάχιστον 9.000-41.000

Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη τουλάχιστον A++

Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) τουλάχιστον 37.900

Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) 10.000-45.000

Ενεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη A+++

Ψυκτικό Υγρό R32

Χρονοδιακόπτης On/Off , τηλεχειριστήριο

Φίλτρο: Hepa

Λειτουργίες (τουλάχιστον):

Μνήμη θέσης περσίδων, Αυτόματη επανεκκίνηση, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Λειτουργία Turbo, 24h Χρονοδιακόπτης, Έξυπνη Λειτουργία Anti Cold Air, Ψύξη Low Ambient, Λειτουργία "Comfort Sleep", Δυνατότητα προσαρμογής νωπού αέρα, Θύρα συναγερμού, Τοποθέτησης στο Δάπεδο ή στην Οροφή, Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα με Αεραγωγό, Λειτουργία Sleep & Turbo, Αυτόματη επανεκίνηση, Θύρα ON / OFF, Μνήμη Θέσης Περσίδων, Θύρα Συναγερμού, Μνήμη Θέσης Περσίδων, Εγγύηση (τουλάχιστον) Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή, Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

Α) Μεταφορά και τοποθέτηση Κλιματιστικής Μονάδας στην επιλεγμένη θέση εντός Επιβατικού. Σταθμού ΟΛΗ ΑΕ.

Β) Όλα τα απαραίτητα υλικά (βάσεις, ψυκτικές σωληνώσεις με μόνωση ανάλογης διατομής έως 30m, αποχέτευση, καλώδια, ταινία κλπ) για την σύνδεση της Κλιματιστικής Μονάδας.

Β) Όλες οι απαραίτητες Εργασίες για την εγκατάσταση (τοποθέτηση κλιματιστικού εκκίνηση/δοκιμές κλπ)

Γ) Ηλεκτρολογική και Υδραυλική Σύνδεση με δίκτυο ΟΛΗ ΑΕ.