Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2020-2021”
Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2020-21”
Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 95970
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισμός 850.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Ο.Λ.Η. Α.Ε..
Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών CPV: 79710000-4 Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας,
Σύνολο ανθρωποωρών: 100.000.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογιζόμενων ανθρωποωρών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 28.08.2020 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Αποσφράγιση προσφορών Πέμπτη 03.09.2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι.
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την πλήρη κατανόηση των ζητούμενων υπηρεσιών ασφαλείας, από τους οικονομικούς φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διοργανώνει αναλυτική παρουσίαση των ζητούμενων υπηρεσιών την 12Η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και μεταξύ των ωρών 10:00-15:00 στα κεντρικά γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.. Η προσέλευση των εκπροσώπων των οικονομικών φορέων (δεν επιτρέπεται προσέλευση υπεργολάβων των οικονομικών φορέων) θα είναι αυστηρά μεταξύ 09:30-10:00 και οικονομικοί φορείς που θα προσέλθουν μετά τις 10:00 δεν θα γίνουν δεκτοί στην ενημέρωση. Στις 10:00 θα ξεκινήσει αναλυτική παρουσίαση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Λιμενικής Εγκατάστασης και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις (10:00-12:00). Στη συνέχεια και μέχρι περίπου στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη όλων των χώρων της Λιμενικής Εγκατάστασης για την καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφαλείας. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης της αναλυτικής παρουσίασης που θα είναι απαραίτητο στοιχείο, επί ποινή αποκλεισμού, για τον (υπό) φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ