Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής προσφορών της με αρ. πρωτ. 4499/04.08.2020 Διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του ΔΣ και των Διευθυντικών Στελεχών του ΟΛΗ Α.Ε. για δύο έτη», με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00. Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης όπως περιγράφονται παρακάτω ισχύουν ως έχουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000€ πλέον Φ.Π.Α. για δύο έτη
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα(Κωδικός ΝUTS: EL431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: CPV 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης
CPV 66516000-0 Υπηρεσίες Ασφάλισης αστικής ευθύνης
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δυο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνικά
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν επιτρέπονται
ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 60 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ Τρίτη 04.08.2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 14.08.2020 και ώρα 11:00 π.μ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΥΔ