ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΡΒΗΣ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 60.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΠ_1_1

ΤΟΠ_2_1

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΤΕΥΔ