Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ CONTAINER KALMAR Ι-ΙΙ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
(Κωδικός ΝUTS: EL431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (Χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- CPV: 42419900-5 Μέρη μηχανημάτων ανέλκυσης και άλλου εξοπλισμού ανύψωσης ή διακίνησης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
– Έδρα Ο.Λ.Η. Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 20/05/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01/06/2020 11:15 π.μ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ