ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.”
Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, NUTS: EL431
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
website: www.portheraklion.gr

Τίτλος “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.”
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 90.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι διαχείριση των τριών χώρων στάθμευσης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης.
Είδος των υπηρεσιών 98351000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης στάθμευσης αυτοκινήτων
Διάρκεια της σύμβασης Έως εξαντλήσεως του ποσού των 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr
http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24.05.2020 και ώρα 11:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διευκρινήσεις Φορέα επί της με αρ.πρωτ.2766/12.05.2020 Διακήρυξης για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» (ΑΔΑΜ: 20PROC006693146) (επισυνάπτονται παρακάτω στα έγγραφα όπως αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6Ξ4Ν469ΗΞΣ-ΡΤ3)

Διευκρίνηση 1:

Διευκρινίζεται στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24.05.2020 και ώρα 11.00, όπως ευκρινώς ορίζεται στην Προκήρυξη, στην σελίδα 6 της Διακήρυξης, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Οργανισμού όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και όχι η εκ παραδρομής αναγραφόμενη ημερομηνία στην σελίδα 8.

Διευκρίνηση 2:

Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της σύμβασης η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν για τις ανάγκες υπολογισμού όμοιων οικονομικών προσφορών και ακριβή υπολογισμό αυτών από όλους τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2020. Βάσει αυτής θα υπολογιστούν οι προσφερόμενες ημέρες για την κάλυψη του προϋπολογιζόμενου ποσού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ