Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΒΗ» αρχικού προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Γαλβανισμένος Χαλύβδινος Οικίσκος διαστάσεων: 4.00 x 12.00 x 2.58m, συνολικού εμβαδού 48.00m².

Προϋπολογισμός 15.000€ χωρίς τον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και των εργασιών για την άρτια κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία του Οικίσκου καθώς και όλου του εξοπλισμού που συμπεριλαμβάνεται εντός αυτού σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παρακάτω, καθώς και το κόστος για την σύνταξη και έκδοση στο όνομα του ΟΛΗ ΑΕ όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί (συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της προσφοράς του) από τον Ανάδοχο πλήρη Μελέτη διαμόρφωσης των χώρων του Οικίσκου και των υλικών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση (υλικά, εξοπλισμός, αναγκαίοι χώροι κλπ), η οποία θα εγκριθεί από την ΔΤΕ του ΟΛΗ ΑΕ. Ο σχεδιασμός του Οικίσκου πρέπει να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, και ως προς τις φορτίσεις τον Ευρωκώδικα 1 και τον Ελληνικό Κανονισμό φορτίσεων, τον ΕΑΚ 2000 βάση της ζώνη και του σεισμικού συντελεστή που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς

Παραδοτέος Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης, του Δήμου Βιάννου

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 11.05.2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου. Σταύρου Λυριντζάκη, Τηλ.: 2810338164, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ