Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΗ ΑΕ» αρχικού προϋπολογισμού 18.600,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 30-04-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Φραγκάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακαλούμε βρείτε το κείμενο της ορθής επανάληψης του διαγωνισμού παρακάτω.  Έχει διαγραφεί όρος του άρθρου 4 "η συνολική αξία των συμβάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την προς ανάθεση σύμβαση". Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που έχουν αποστείλει ήδη προσφορά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία αλλαγή ή εκ νέου υποβολή, καθώς η διαγραφή του όρου δεν επηρρεάζει και δεν αποκλείει τις ήδη υποβληθείσες προσφορές.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ