Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Το με αρ. 19REQ005692658 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
• Την με αρ. πρωτ. 6211/10.10.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 6Ν1Κ469ΗΞΣ-Θ97).
σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για τις «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18.10.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κου. Παξιμαδάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338149, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

** Στο Άρθρο 1 το σημείο "...συμπεριλαμβανομένης βάνας ορειχάλκινης 2 ½’ βαρέως τύπου, 4 ορθοστατών με στήριξη και πυρασφάλειας." αντικαθίσταται ως εξής "...συμπεριλαμβανομένης βάνας ορειχάλκινης 2 ½’ βαρέως τύπου και πυρασφάλειας, 4 ορθοστατών με στήριξη." **

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ** Στο Άρθρο 1 το σημείο "...συμπεριλαμβανομένης βάνας ορειχάλκινης 2 ½’ βαρέως τύπου, 4 ορθοστατών με στήριξη και πυρασφάλειας." αντικαθίσταται ως εξής "...συμπεριλαμβανομένης βάνας ορειχάλκινης 2 ½’ βαρέως τύπου και πυρασφάλειας, 4 ορθοστατών με στήριξη." **