Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και την με αρ. πρωτ. 5503/10-09-2019 Διακήρυξη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΡΒΗΣ», με προϋπολογισμό 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία λιμενικών έργων, με προϋπολογισμό 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και πρόβλεψη αναθεώρησης).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Ο.Λ.Η. ΑΕ (Κτίριο Διοίκησης, Λιμάνι Ηρακλείου) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Λιμενικών Έργων Α1ης τάξη και άνω.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , ήτοι μέχρι 18-04-2020.

Σχετικά Αρχεία: 

Προκήρυξη 

Διακήρυξη 

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ