Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
  • Το με ΑΔΑΜ. 19REQ005043431 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,
  • Την με αρ. πρωτ. 3277/29.05.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΧ4Ν469ΗΞΣ-ΞΘΜ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΛΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ» αρχικού προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές εντός 10 ημερών από την παραλαβή της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13.06.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Φραγκάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΛΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ»