Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 υποχρεούνται να διαθέτουν εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Κατά συνέπεια υποχρεούνται να υποβάλλουν την εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα, μαζί με τα υπόλοιπα επι ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά της τεχνικής τους προσφοράς (Β.2.2.2 της διακήρυξης).

Διευκρινίζουμε επίσης, ότι λόγω εκ παραδρομής μη αναφοράς στην διακήρυξη του παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού απαραίτητου δικαιολογητικού και προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση για την κατάρτιση των προσφορών τους, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών παρατείνεται κατά 10 ημέρες, ήτοι έως 14.06.2019.

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 2760/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΗ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019” (ΑΔΑΜ 19PROC004931651).