Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 59.955,04 € πλέον Φ.Π.Α.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Ο.Λ.Η. ΑΕ (Κτίριο Διοίκησης, Λιμάνι Ηρακλείου).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Περίληψη

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ (pdf, word)

Οικονομική προσφορά

Τεχνικά δεδομένα

Συγγραφή υποχρεώσεων

Προεκτίμηση αμοιβής

Παροχή Διευκρινίσεων