ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αναθέτοντα φορέα  - Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

  • Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221104
  • Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Θ. 1068, 711 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, NUTS: 431
  • Αρμόδιος για πληροφορίες: Κος Τσαμπουράκης Ευάγγελος
  • Τηλέφωνο: 2810284202
  • Ηλ. ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.portheraklion.gr     

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ