Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις παρακάτω ομάδες εργασίας του ενδιαφέροντος του (μία ή και περισσότερες), για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Εγκατάσταση 11 Καμερών για την παρακολούθηση των καταπελτών των πλοίων στο Λιμάνι του Ηρακλείου και περιλαμβάνει τρεις ομάδες εργασιών όπως αναλύονται παρακάτω:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Για την κάλυψη των θέσεων αγκυροβολίας των εμπορικών πλοίων και ειδικότερα των πρυμναίων εισόδων (καταπέλτες) θα εγκατασταθούν κάμερες υψηλής ευκρίνειας σε θέσεις όπως απεικονίζονται στην σχετική αποτύπωση.
 • Οι κάμερες θα είναι υψηλής ανάλυσης 8Mp, και θα διαθέτουν τεχνολογία AISSA (Artificial Intelligent Scene Self Adaption). Με την τεχνολογία αυτή υιοθετούν αλγορίθμους βαθιάς εκμάθησης ούτος ώστε να εντοπίζουν περιβαλλοντικές συνθήκες ομίχλη, βροχή, χαμηλό φωτισμό, έντονο οπίσθιο φωτισμό η ταλάντωση και να προσαρμόζονται στις συνθήκες διασφαλίζοντας την καθαρότητα της εικόνας.
 • Επίσης θα διαθέτουν μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας όπως έλεγχο ταυτότητας, εξουσιοδότηση ασφαλείας πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης ,κρυπτογραφημένη μετάδοση και κρυπτογραφημένη αποθήκευση.
 • Με αυτές τις τεχνολογίες αυξάνεται η ασφάλεια των καμερών έναντι εξωτερικών απειλών και την χρήση κακόβουλων προγραμμάτων.
 • Οι κάμερες 4,5 θα επικοινωνούν μέσω link με το ΚΕΑΛΕ και οι κάμερες 1,2,3,6,7,8,9,10,11 θα συνδεθούν καλωδιακά (λόγω θέσης).
 • Σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΟΛΗ θα εγκατασταθεί server διαχείρισης.
 • Για τις συγκεκριμένες κάμερες θα δοθεί πρόσβαση σε επιπλέον τουλάχιστον άλλες 4 θέσεις και όπου η υπηρεσία δώσει την σχετική αρμοδιότητα.
 • Οι κάμερες 1,2,3 Θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενους ιστούς, και σε ύψος τέτοιο που να έχει σωστό πλάνο κάλυψης. Οι κάμερες 6,7,10 θα τοποθετηθούν στο κτήριο του επιβατικού σταθμού και της τέντας. Η κάμερα 4,5,8,9,10,11 θα τοποθετηθεί σε νέο ιστό στήριξης. Ο ιστός στήριξης θα είναι ύψους τουλάχιστον 6m διαστάσεων 10Χ10cm και πάχους 3mm, Θα διαθέτει βάση στήριξης και κατάλληλη πάκτωση με αγκύρια στερεωμένα με χημική εποξική ρητίνη στερέωσης υψηλού φορτίου.


 

ΟΜΑΔΑ Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 8.732,00€

 1. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός με εκτιμώμενο κόστος 3.022,00€:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

S/FTP Cat.7 Καλώδιο Δικτύου Ethernet εξωτερικού χώρου

1000 ΜΕΤΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ IP65 - 8 ΤΜΧ

8 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΙΖΕΣ CAT 7 - 23 ΤΜΧ

23 ΤΕΜΑΧΙΑ

Σπιράλ Καλωδίων Φ25 Εξωτερικού χώρου - 380 ΜΕΤΡΑ

380 ΜΕΤΡΑ

Λοιπά/Διάφορα Αναλώσιμα

 
 1. Εργασίες Εγκατάστασης με εκτιμώμενο κόστος 5.710,00€:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΔΕΥΣΕΙΣ S/FTP Cat.7 Καλώδιο Δικτύου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

1

Χωματουργικά

1

 

ΟΜΑΔΑ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 3.193,00€

 1. Εξοπλισμός με εκτιμώμενο κόστος 1.843,00€:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

SFP SWITCH (2SFP, 4+GE PORTS)

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

GB SWITCH (5 GE PORTS)

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

LINK 2.5Gbps

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

PATCH PANEL 24P CAT 6A

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

CABLE MANAGER

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

PATCH CORD 1m CAT6a

30 ΤΕΜΑΧΙΑ

PATCH CORD 3m CAT6a

15 ΜΕΤΑΧΙΑ

 1. Εργασίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης με εκτιμώμενο κόστος 1.350,00€:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ S/FTP Cat.7

1

ΣΥΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1

ΟΜΑΔΑ Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 11.075,00€

 1. Εξοπλισμός Καμερών με εκτιμώμενο κόστος 9.075,00€:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κάμερα 8Mp IP Bullet Varifocal Cyber Security Artificial Intelligent

11 ΤΕΜΑΧΙΑ

Βάση Κάμερας

11 ΤΕΜΑΧΙΑ

NVR 16 Channels

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

HDD VIDEO 4TB

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

POE injectors

4 ΤΕΜΑΧΙΑ

AXXON Άδειες Χρήσεις 

11 ΤΕΜΑΧΙΑ

KNV Extender

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Monitor 32" 4K

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Ιστός 6 μέτρων

6 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

11 ΤΕΜΑΧΙΑ

 1. Εργασίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης με εκτιμώμενο κόστος- 2.000,00€:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Καμερες /ιστοί

1

 

Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζονται έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

CPV 35125300-2

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 28.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αναλύεται σε 8.732€ για την πρώτη ομάδα, 3.193€ για την δεύτερη ομάδα και 11.075€ για την τρίτη ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19.07.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν είτε και για τα τρία αντικείμενα (3 ομάδες) είτε για μέρος από τα τρία με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό όπως αναλύεται παραπάνω.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 

Η πληρωμή γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ