Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκποίηση δύο παροπλισμένων ηλεκτροκίνητων οχημάτων Segway I2 Base ιδιοκτησίας της, τα οποία βρίσκονται στο Λιμένα Ηρακλείου.

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η Υψηλότερη Τιμή που θα επιτευχθεί, μετά το άνοιγμα των προσφορών και τη λήξη της διαδικασίας και των αντιπροσφορών.

Ελάχιστη Τιμή Εκκίνησης ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€/2 TEM.), πλέον Φ.Π.Α.

Προσφορές με τιμή μικρότερης της προαναφερόμενης Ελάχιστης Τιμής Εκκίνησης θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

Α’ ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

1.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Στον εν λόγω Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε. επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της Διακήρυξης και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.00 στο κεντρικό πρωτόκολλο της Εταιρείας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προθεσμία υποβολής (ή ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τίτλος διαδικασίας «Προσφορά για τον Διαγωνισμό για την εκποίηση δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων Segway».
 • Πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email).
 • Η φράση «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού».

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί την 11.15 ώρα της 15.7.2024 από Επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΗ ΑΕ στο Κτίριο των Κεντρικών Γραφείων της Ο.Λ.Η. Α.Ε., Παραλιακή Λεωφόρος, Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος.

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού θα παρευρίσκονται μόνο οι προσφέροντες ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή σχετική εξουσιοδότηση.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν:

 • Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) επί του ποσού της προσφοράς.

Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν ελλείψεις της Εγγύησης, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων, μπορούν να συμπληρώνονται εκ των υστέρων από τον εκδότη της, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα.

Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των συμμετεχόντων (με εξαίρεση αυτή του κάθε Υπερθεματιστή) επιστρέφονται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Στη θέση Εγγυητικών Επιστολών Πιστωτικών ή και λοιπών Ιδρυμάτων γίνονται αποδεκτά και Γραμμάτια Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων εφόσον περιλαμβάνουν : α) τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεώς του από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, β) το ποσό που καλύπτει η παρακατάθεση, γ) το όνομα του καταθέτη, δ) τα στοιχεία του δικαιούχου ΟΛΗ ΑΕ, ε) την αιτία παρακατάθεσης, όπως τον αριθμό της διακήρυξης και στ) δεν περιέχει αναβλητική αίρεση της καταβολής κατόπιν αντιπαροχής.

Τέλος αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, στο Ταμείο/Τραπεζικό Λογαριασμό της Ο.Λ.Η. Α.Ε. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης/αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών θα λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την υγιεινή και ασφάλεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο συμμετέχων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.
 • Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά θα εμπεριέχεται σε κλειστό υποφάκελο, εντός του φακέλου προσφοράς (και θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα).

Η Οικονομική Προσφορά θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • Την τιμή προσφοράς σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
 • Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90 ημέρες.
 • Το συνολικό χρόνο απομάκρυνσης –εκ του λιμένος Ηρακλείου – του προς εκποίηση εξοπλισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.
 • Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία.

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή ως απαράδεκτες.

6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των προσφορών και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανακοινώνει εις επήκοον των παρισταμένων τις τιμές των προσφορών, που γίνονται αποδεκτές.

6.2. Μετά την ανακοίνωση των τιμών καλούνται άμεσα οι παραπάνω σε περαιτέρω πλειοδοσία (αντιπροσφορές).

Η επαύξηση της προσφοράς σε κάθε πλειοδοσία θα είναι τουλάχιστον ίση με το ένα τοις εκατό (1%) της τιμής της πρώτης προσφοράς.

Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες (είναι υπογεγραμμένες από τον προσφέροντα και φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης), υποβάλλονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή από όλους τους διαγωνιζόμενους και στη συνέχεια γίνεται ανακοίνωση των τιμών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

6.3. Η κατακύρωση γίνεται στον υπερθεματιστή, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί τρεις (3) φορές η διαδικασία των αντιπροσφορών.

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή των συμμετεχόντων από την αίθουσα του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (διαδικασία προσφορών και αντιπροσφορών).

7. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1. Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, στον υπερθεματιστή.

 • Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται ο υπερθεματιστής, με έγγραφο της Ο.Λ.Η. Α.Ε., να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση, σε Τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ΟΛΗ ΑΕ, το ακριβές τίμημα της προσφοράς του και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
 • Ακόμη με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συμβαλλόμενου τιμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ και θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της ΟΛΗ ΑΕ αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Εάν εκκρεμούν υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν μέσα στο συμβατικό χρόνο και δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου.

7.2. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το τίμημα ή/και δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή/και δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο υπερθεματιστής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί να κατακυρώσει τον εκποιούμενο εξοπλισμό/μηχανήματα στον επόμενο ή, αν συντρέξει και άλλη όμοια περίπτωση, στους επόμενους κατά σειρά πλειοδότες, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν το τίμημα που προσέφεραν.

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που κατά την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού δεν εμφανισθούν πλειοδότες, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια ή άλλη τιμή πρώτης προσφοράς και με τους ίδιους ή άλλους όρους, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σε περίπτωση που και στον επαναληπτικό πλειστηριασμό δεν εμφανισθούν πλειοδότες η Εταιρία μπορεί να αποφασίζει την απ’ ευθείας εκποίηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παραλαβή του εκποιούμενου εξοπλισμού γίνεται με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της ΟΛΗ ΑΕ για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ή προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών.

Η ΟΛΗ ΑΕ δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων του εκποιούμενου εξοπλισμού. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους του εκποιούμενου εξοπλισμού και της κατάστασης στην οποία αυτός βρίσκεται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα προορίζει.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση και του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και να τηρεί με επιμέλεια τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Ανάδοχος θα αρχίσει τις εργασίες εφόσον έχει λάβει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την ΟΛΗ ΑΕ για κάθε εργασία που εκτελεί και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος αυτής.

10. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο υπόψη διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, βάσει της με αρ.πρωτ.5911/07.06.2024, 5/8ου ΔΣ/26.04.2024 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ (ΑΔΑ: 9ΠΨΙ469ΗΞΣ-ΦΕΜ).

Η ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ’ αυτήν. Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται παρούσα. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του, των όρων διεξαγωγής της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ