Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια ενός UPS Διπλής Μετατροπής, Τριφασικής Εισόδου – Εξόδου, ισχύος 20KVA/20KW για την υποστήριξη των μηχανημάτων του ΚΕΑΛΕ στον Επιβατικό Σταθμό του Λιμένα Ηρακλείου, σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνική χαρακτηριστικά:

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) να στηρίζεται στην αρχή της διπλής μετατροπής (AC-DC, DC -AC) ON LINE DOUBLE CONVERSION σύμφωνα με την ταξινόμηση VFI-SS-111 (voltage, frequency independent) του κανονισμού IEC EN 62040-3.

Το UPS επειδή θα τροφοδοτήσει πολύ κρίσιμα φορτία πρέπει να ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εφαρμογές για:

 • Την εξοικονόμηση ενέργειας στην είσοδο (συνφ>0,99, THDi<3%) και την δυνατότητα προγραμματιζόμενης ομαλής εκκίνησης λειτουργίας του ανορθωτή για την αποφυγή υπερφόρτισης του δικτύου ή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
 • Την προστασία των συσσωρευτών με προηγμένο σύστημα παρακολούθησης τους (φόρτισης εκφόρτισης κλπ) για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους.
 • Την προστασία των φορτίων από τους συσσωρευτές βασισμένη στη πραγματική ηλεκτρονική προστασία από τα κυκλώματα ελέγχου.
 • Την απόλυτη προστασία από τις οποιεσδήποτε διαταραχές της εισόδου, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης > 95%.
 • Την ικανότητα να μπορεί να λειτουργήσει 10 λεπτά (ή και περισσότερα) με φορτίο 100%.
 • Την ικανότητα προστασίας από επιστροφές ρευμάτων από τα φορτία.
 • Την ικανότητα παράλληλης λειτουργίας τουλάχιστον 4 μονάδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ UPS

Το UPS πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα

 • Ανορθωτική γέφυρα AC-DC τεχνολογίας IGBT στην οποία περιλαμβάνεται α) διάταξη διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (PFC) και περιορισμού των αρμονικών β) διάταξη προγραμματιζόμενης ομαλής εκκίνησης λειτουργίας του ανορθωτή για την αποφυγή υπερφόρτισης του δικτύου ή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
 • Μετατροπέα DC-DC για την φόρτιση των συσσωρευτών στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για τον προγραμματισμό της καμπύλης φόρτισης των συσσωρευτών ανάλογα με το είδος τους, τον έλεγχο και προστασία των καταστάσεων φόρτισης, εκφόρτισης και τον καθημερινό έλεγχο της κατάστασης των συσσωρευτών.
 • Μετατροπέα DC-AC Inverter τεχνολογίας IGBT για την μετατροπή της συνεχούς τάσης (DC) που παράγεται από τον ανορθωτή ή από τους συσσωρευτές σε εναλλασσόμενη σταθεροποιημένη ημιτονοειδή τάση (AC) για την τροφοδοσία των φορτίων.
 • Στατικό διακόπτης παράκαμψης (AUTOMATIC BY-PASS) που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία των φορτίων στις περιπτώσεις α) υπερφόρτισης του Inverter β) βλάβης του Inverter γ) υπερθέρμανσης μέσα στο UPS δ) συνεχούς τάσης DC έξω από τα επιτρεπτά όρια και ε) σε εντολή λειτουργίας του χειροκίνητου διακόπτη παράκαμψης (MANUAL BY-PASS).
 • Χειροκίνητο διακόπτη παράκαμψης (MANUAL BY-PASS).
 • Συστοιχία συσσωρευτών μόλυβδου τεχνολογίας AGM, VRLA, κλειστού τύπου, χωρίς συντήρηση, 5ετούς αναμενόμενης διάρκειας ζωής, χωρητικότητας ανάλογα με το ζητούμενο κάθε φορά χρόνο αυτονομίας.
 • Οι συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται σε αντισεισμικό ερμάριο συσσωρευτών, το οποίο θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους συσσωρευτές για έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάσταση.
 • Στο ερμάριο συσσωρευτών πρέπει να υπάρχει διακόπτης απόζευξης συσσωρευτών προκειμένου να προστατεύεται η συστοιχία συσσωρευτών και το UPS από βραχυκυκλώματα αλλά και να αποσυνδέεται η συστοιχία συσσωρευτών από το UPS για λόγους συντήρησης.
 • Σύνδεση δικτύου για on-line παρακολούθηση.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

 • Η εταιρεία κατασκευής του UPS πρέπει να είναι πιστοποιημένη α) με σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001:2008 στο οποίο να αναφέρεται απαραίτητα η σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή UPS και β) με σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 14001:2004.
 • Η εταιρεία κατασκευής των συσσωρευτών πρέπει να είναι πιστοποιημένη α) με σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001:2008 στο οποίο να αναφέρεται απαραίτητα η σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή συσσωρευτών και β) με σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 14001:2004.
 • Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το UPS πρέπει να είναι επίσημος διανομέας στην Ελλάδα της εταιρείας κατασκευής του UPS.
 • Επίσης η εταιρεία που θα προμηθεύσει το UPS πρέπει να είναι πιστοποιημένη με σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001:2008 στο οποίο να αναφέρεται απαραίτητα η τεχνική υποστήριξη UPS, συσσωρευτών.
 • Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το UPS πρέπει να προσκομίσει δήλωση της εταιρείας κατασκευής του UPS ότι έχει την τεχνογνωσία τεχνικής υποστήριξης των UPS.
 • Τα προσφερόμενα UPS πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαμηλή τάσης LV 2006/95/EC και την ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 2004/108/EC οι οποίες θα αναφέρονται υποχρεωτικά στην Δήλωση Συμμόρφωσης CE της εταιρείας κατασκευής του UPS.
 • Επίσης το προσφερόμενο UPS πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς : ΕΝ 62040-1, ΕΝ 62040-1-2, ΕΝ 62040-3, ΕΝ50091-2, IEC 62040-2, IEC 60529, IEC 60664, IEC 60755, IEC 60950, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών για τουλάχιστον (2) δύο έτη. Όλες οι υπηρεσίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλάβης πρέπει να καλύπτονται από τον προμηθευτή χωρίς extra κόστος.

 

Χρόνος παράδοσης των παραπάνω ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

CPV 31154000-0

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 6.510,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 11.04.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Μητροκώστας Νίκος, τηλ. 6974628032.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ