Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Ενοικίαση και Τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτικών μηχανημάτων για ένα έτος για τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού, σύμφωνα με τις συνημμένες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί σε εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα επιβάλουν οι νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης θα προηγείται απαραίτητα δεκαήμερη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.

CPV 79820000-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€/έτος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 04.04.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

 Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει:

  1. Η αναλυτική οικονομική προσφορά του αναδόχου συμπληρωμένη ανά είδος
  2. Τεχνικές προδιαγραφές, φυλλάδια, Prospectus κλπ των προσφερόμενων μηχανημάτων
  3. Τεχνική προσφορά σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του αναδόχου, κόστος εγκατάστασης, κόστος ανά σελίδα κλπ.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

  1. Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης

ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Μητροκώστας Νικόλαος Τηλ. (+30) 6974628032, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ