Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Λ.Η.) Α.Ε.

Προσκαλεί

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(του άρθρου 269 του Ν.4412/2016) τον Οικονομικό φορέα:

«Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ευπλοίας 4-6

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «8ο POSIDONIA SEA TOURISM FORUM 2025»

CPV:79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης Εκθέσεων και Συνεδρίων

NUTS – EL 431

 Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ