Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Μεταφορά του συστήματος καμερών στο χώρο του ΚΕΑΛΕ με τα υλικών, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές που απαιτεί το ISPS:

 Κατάλληλη καλωδίωση και μεταφορά του σήματος των καμερών που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο καταγραφικό. Για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί να γίνει κόμβος συνδέσεων στο υφιστάμενο σημείο και το καταγραφικό να τοποθετηθεί εντός του χώρου του ΚΕΑΛΕ.

 • Ενδεδειγμένος χώρος θεωρείται το υφιστάμενο Rack, όπου αφενός υποστηρίζεται σε τροφοδοσίας από UPS και αφετέρου οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία κλπ) είναι κατάλληλες για τέτοιου είδους εξοπλισμό. Επιπροσθέτως ο χώρος είναι απόλυτα ελεγχόμενος και προστατευμένο από παραβίαση -δολιοφθορά - φωτιά.
 • Οι συνδέσεις που θα γίνουν στον κόμβο συνδέσεων θα πρέπει να γίνουν με τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό δηλαδή κατάλληλο κουτί προστασίας και ακροδέκτες συνδέσεων τύπου bnc.
 • Οι διαδρομές των καλωδιώσεων θα γίνουν όπου είναι εφικτό εντός του κτηρίου σε σχάρες ασθενών και όπου απαιτείται σε εξωτερικές οδεύσεις προστατευμένα με κατάλληλο σωλήνα προστασίας (contour -σπιράλ).
 • Τα καλώδια που θα οδεύσουν εξωτερικά του κτηρίου πέραν του ότι θα είναι προστατευμένα εντός σωλήνα θα πρέπει να είναι τύπου pet κατάλληλα για εξωτερικό χώρο.
 • Όλη η εργασία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της τεχνικής.

Ανάλυση βάσει προμετρήσεων:

Περιγραφή

Εκτιμώμενες ποσότητες

Καλώδια UTP κατηγ. CAT6 – τοποθετημένα

(υλικό & εργασία)

2.130m

Σπιράλ Φ63 για περιμετρική όδευση στην ταράτσα (υλικό & εργασία)

240m

Εργασίες αποσύνδεσης – σύνδεσης καμερών-καταγραφικού

1

Μικροϋλικά – Βοηθητικά υλικά

1

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφτεί το χώρο και να εκτιμήσει τις εργασίες ώστε μαζί με την προσφορά του να προσκομίσει σχέδιο του δώματος στο οποίο θα απεικονίζει τις οδεύσεις των καλωδίων προς το ΚΕΑΛΕ, περιγραφή των υλικών, στήριξη κτλ.

 Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζονται οι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 CPV 35125300-2

 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 7.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τρίτη 02.01.2024 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

 Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ