Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ISPS

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

269124

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

Προϋπολογισμός

34.383,80 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι εργασίες για την κατασκευή περίφραξης, μήκους περίπου 520 μέτρα

(CPV): 45342000-6 - Τοποθέτηση περιφράξεων

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται.

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Τρίτη 05.12.2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύς προσφορών

6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ