Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. Αντικείμενο

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον καθαρισμό και την απόφραξη του δικτύου όμβριων καθώς και τον έλεγχο και καθαρισμό των ταρατσών και των κατακόρυφων αγωγών όμβριων των κτιρίων εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος Ηρακλείου, ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Η περιοχή των εργασιών εκτείνεται εντός της περίφραξης, από την προβλήτα Μικρού Κούλε έως την προβλήτα ΙΙΙ. Θα πρέπει επίσης να γίνει έλεγχος του δικτύου όμβριων στην προβλήτα VI-V. Εκτός της περίφραξης, η περιοχή εκτείνεται από την πλατεία 18 Άγγλων, κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου έως την Αλικαρνασσό.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαρισμός φρεατίων όμβριων (330 τεμ. περίπου)
 • Καθαρισμός αγωγών όμβριων.
 • Καθαρισμός καναλιού όμβριων γύρω από τις αποθήκες Ε.Ζ.Η. μήκους περίπου 250 μ.
 • Καθαρισμός ταράτσας και κατακόρυφων αγωγών όμβριων των κτιρίων:
 1. αποθήκης Ε.Ζ.Η. (περίπου 2.500,00 τ.μ.)
 2. κτίριο γραφείων Ο.Λ.Η. (περίπου 500,00 τ.μ.)
 • κτίριο μηχανουργείου (παραπλεύρως κτιρίου Ο.Λ.Η., περίπου 120,00 τ.μ.)
 1. κτίριο νέου επιβατικού σταθμού (περίπου 1.200,00 τ.μ.)
 2. κτίριο παλαιού επιβατικού σταθμού (περίπου 500,00 τ.μ.)
 3. κτίριο πρώην ΚΤΕΛ προαύλιος χώρος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι η χρήση αποφρακτικού μηχανήματος.

 1. Τόπος παροχής υπηρεσιών

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η χερσαία ζώνη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, στο Ηράκλειο Κρήτης.

 1. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 90641000-2

 1. Τόπος και χρόνος παραλαβής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 20.11.2023 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται.

 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και

 • Tου Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
 1. Περιεχόμενο προσφοράς

 Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
 2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
  1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,
 • για την εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί απαραιτήτως αποφρακτικό μηχάνημα

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 1. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης

 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός, μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:

 • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

 1. Παραλαβή – Πληρωμή

 Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και θα εκδοθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Μετά την παραλαβή, θα γίνει η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος.

Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο παραλαβής.

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίσει :

α)           Τιμολόγιο.

β)           Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του τιμολογίου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Οι πληρωμές υπόκεινται σε κράτηση 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου

Διευκρινήσεις

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Φραγκομανωλάκη Γαρυφαλλιά, Τηλ.: 28103381117.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ