Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε”

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

254140

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός

250.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο της σύμβασης-CPV

Αντικείμενο της συμβάσης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών κρουαζιερόπλοιων με τουριστικά λεωφορεία, από το σημείο πρόσδεσής του πλοίου (προβλήτες IV-V) έως τον Επιβατικό Σταθμό και αντίστροφα- CPV: 60172000-4

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποσφράγιση προσφορών

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης

Χρόνος ισχύς προσφορών

6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ