Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εργασίες συντήρησης Παγίων Εγκαταστάσεων Φωτεινών Σηματοδοτών από κόμβο Ο.Λ.Η. έως κόμβο Κατσαμπά για διάστημα ενός έτους.

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο και σύνδεση όπου χρειάζεται, ηλεκτρικών καλωδίων και γειώσεων.
 • Εργασίες που αφορούν το ρυθμιστή (τοποθέτηση πλακετών, σύνδεση καλωδίων έλεγχος ομαλής λειτουργείας ρυθμιστή και πάσης φύσης εργασίες που τον αφορούν).
 • Έλεγχο ηλεκτρικών πινάκων pillar.
 • Έλεγχο καλυμμάτων φρεατίων.
 • Αλλαγή λαμπτήρων αντικραδασμικών.
 • Έλεγχος ευστάθειας και αγκύρωσης ιστών των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και τη σταθερότητα των συνδέσεων των εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω σ΄ αυτόν.
 • Έλεγχος και καταγραφή τυχόν εμποδίων (πινακίδες, κλαδιά κ.λ.π.) που παρεμποδίζουν την ορατότητα των σηματοδοτών.
 • Καταγραφή τυχόν ελλείψεων ή φθορών των φωτεινών σηματοδοτών όπως π.χ. σκιάδων, τμήματα φαναριών, κ.α. και κατάθεση στην Δ.Τ.Υ. για την άμεση προμήθεια τους από τον ΟΛΗ ΑΕ και τοποθέτηση τους, από τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:

 • Να ελέγχει και να ενημερώνει καθημερινά έως 11:00 π.μ., με κατάθεση έγγραφου ημερήσιας αναφοράς, την Δ.Τ.Υ. Ο.Λ.Η. Α.Ε. για την κατάσταση των σηματοδοτών από τον κόμβο ΟΛΗ έως τον κόμβο Κατσαμπά. Οι ημερήσιες αναφορές θα αναφέρουν την υφιστάμενη κατάσταση της λειτουργίας των κόμβων π.χ. ότι λειτουργούν κανονικά ή τυχόν προβλήματα που παρουσιάζουν καθώς και ο εντοπισμός τυχόν εμποδίων (πινακίδες, κλαδιά κ.λ.π.) που παρεμποδίζουν την ορατότητα των σηματοδοτών, τα οποία τούτος οφείλει επίσης να επισημάνει, προκειμένου η Υπηρεσία να ενεργήσει κατάλληλα για την επανόρθωση της κανονικής ορατότητας και αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του αναδόχου.
 • Να αποκαθιστά άμεσα εντός 24 ωρών οποιοδήποτε πρόβλημα ή να υποβάλλει τεχνική έκθεση στην περίπτωση που χρειάζεται προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ή μη συμβατικών εργασιών για την αποκατάστασή της.
 • Μετά από ειδοποίηση από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, για τεχνικό πρόβλημα ή φθορές από συγκρούσεις οχημάτων ή οτιδήποτε άλλο παρουσιαστεί, θα πρέπει εντός 2 ωρών να είναι στο σημείο όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα και εντός 24 ωρών να έχει αποκαταστήσει την βλάβη ή να έχει υποβάλλει τεχνική έκθεση στην περίπτωση που χρειάζεται προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού ή μη συμβατικών εργασιών για την αποκατάσταση της. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος (όπως μάζεμα και μόνωση καλωδίων, μάζεμα σπασμένων φαναριών, κόψιμο ιστών που εμποδίζουν την κυκλοφορία κ.τ.λ.).
 • Στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά (εκτός των λαμπών) σε περίπτωση βλάβης ή σε φθορές από συγκρούσεις οχημάτων όπως πλακέτες, ιστοί φαναριών, φανάρια πεζών και οχημάτων, σκιάσεις, καλώδια κλπ, όπως και η επίσκεψη τεχνικού από Αθήνα αν αυτή χρειαστεί για την ρύθμιση των κόμβων μέσω ειδικευμένου προγράμματος.

Επίσης η χρήση καλαθοφόρου οχήματος για περιπτώσεις συντήρησης επιβαρύνει τον ανάδοχο, ενώ για επισκευές επιβαρύνεται ο ΟΛΗ ΑΕ.

 

Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί σε εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ιδίως μάλιστα για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα επιβάλουν οι νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης θα προηγείται απαραίτητα δεκαήμερη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.

 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η Χερσαία Ζώνη Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, στο Ηράκλειο Κρήτης.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς και εμπειρία σε συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών τουλάχιστον ενός έτους.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:

 • Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
 • Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
 1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο από το οποίο θα προκύπτει το ειδικό επάγγελμα του (Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
 • Βεβαίωση εμπειρίας σε συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών τουλάχιστον για ένα έτος.

 

CPV: 50232200-2

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ– ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το έργο, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:

 • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα.

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και θα εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εκάστοτε τμήματος. Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στοιχεία πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβής.

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει:

α)           Τιμολόγιο.

β)            Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

γ)            Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση, αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.

Οι πληρωμές υπόκεινται σε κράτηση 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου).

 

 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπόψη διαγωνιστική διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Λυτινάκη Χρυσούλα, Τηλ.: 2810338137.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ