Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Μελέτη Φ/Β συστημάτων αυτοπαραγωγής και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος χρήσης 2022 ως προς τη χρήση 2019, σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική περιγραφή:

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τη διερεύνηση και μελέτη για εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων επί των διαθέσιμων επιφανειών των εγκαταστάσεων του Ο.Λ.Η.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η συλλογή και υποβολή νέων προτάσεων όπου αυτές κριθούν υλοποιήσιμες με σκοπό την περεταίρω ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του ΟΛΗ ΑΕ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πλήρης υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του Ο.Λ.Η. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064:2018, καθώς και η υποστήριξη του συστήματος κατά την επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος από Διαπιστευμένο Φορέα.

Ακολουθεί περιγραφή των σταδίων της μελέτης:

 • Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση του Ο.Λ.Η.

Με αφορμή την αυξανόμενη κινητικότητα των λιμανιών και των νέων τεχνολογιών που εισάγονται σε αυτά η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητη. Τα έργα που θα προταθούν δεν θα περιορίζονται μόνο στην μείωση των ρύπων, με προτάσεις τόσο για την εξοικονόμηση όσο και για επέκταση των εργασιών εντός του λιμένα. Είναι σημαντικό τα έργα αυτά να μπορούν να υποστηρίζουν όχι μόνο τις υπάρχουσες ανάγκες αλλά και μελλοντικές δραστηριότητες τις οποίες θα χρειαστεί να υποστηρίξει ο λιμένας όπως την φόρτιση ηλεκτρικών πλοίων.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων είναι η εισαγωγή της έννοιας της αυτοκατανάλωσης στις εγκαταστάσεις του λιμένα καλύπτοντας μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης από το δίκτυο. Ο συνήθης τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εγκαταστάσεις.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα με αυτοκατανάλωση δύναται να προσφέρουν πολλά οφέλη στον οργανισμό. Η αυτοκατανάλωση σε φωτοβολταϊκά περιγράφει την παράγωγή και χρησιμοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για αγορά ενέργειας από το δίκτυο. Αυτό μεταφράζεται σε οικονομικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες, καθώς μειώνονται οι λογαριασμοί τους για το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων μειώνει την εξάρτηση από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η ηλιακή ενέργεια είναι ανανεώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον και το αποτέλεσμά τους θα γίνει αισθητό και κατά μελλοντικές εκθέσεις του προτύπου ISO 14064:2018. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα με αυτοκατανάλωση είναι ένας βιώσιμος τρόπος παραγωγής ενέργειας και προάγουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την οικολογική βιωσιμότητα.

Η διαδικασία για την διεκπεραίωση της μελέτης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος περιγράφεται ως εξής:

 1. Έλεγχος καταναλώσεων και παροχών οι οποίες δύναται να ενταχθούν σε καθεστώς αυτοκατανάλωσης με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
 2. Αυτοψία και επιλογή θέσεων στις οποίες θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα
 3. Διαστασιολόγιση φωτοβολταϊκού συστήματος
 4. Ενεργειακή μελέτη φωτοβολταϊκών

Πέρα από τα ως άνω συγκεκριμένα πλαίσια, ο τελικός φάκελος θα περιλαμβάνει προτάσεις για δράσεις με σκοπό την περεταίρω ενίσχυση της Βιωσιμότητας, Αειφορίας και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης του Ο.Λ.Η.

 • Καταγραφή ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO14064:2018

Οι πλέον σημαντικοί οργανισμοί παρακολουθούν και αναφέρουν τις εκπομπές GHG, ενώ διαχειρίζονται καλύτερα το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων τους. Για ένα σημαντικό εύρος Οργανισμών η επαλήθευση της μέτρησης είναι ήδη υποχρεωτική ενώ η υποχρέωση προοδευτικά αφορά περισσότερους οργανισμούς και δραστηριότητες. Το ISO 14064:2018 παρέχει ένα πλαίσιο για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των GHG σε οργανισμούς που επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν τις εκπομπές GHG. Ιδιαίτερα, έπειτα από την δημοσίευση του κλιματικού νόμου Ν.4936 του 2022 ο οποίος υποχρέωσε επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις αλλά και δήμους στην καταγραφή των περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος σύμφωνα με τις κατηγορίες 1 και 2 την παρακολούθηση των εκπομπών σε επίπεδο οργανισμού θεωρείται απαραίτητη.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρότυπο ISO 14064:2018 περιορίζονται στην καταγραφή εκπομπών για τα πεδία 1 και 2 καθώς αυτές είναι οι εκπομπές τις οποίες μπορούν άμεσα να επηρεάσουν. Η καταγραφή και επαλήθευση από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα θα πραγματοποιηθεί για την τελευταία χρήση (2022) αλλά και για το 2019 το οποίο αποτελεί έτος βάσης (όπως προβλέπεται στον Κλιματικό Νόμο) για όλες τις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η.. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα του έργου της Διοίκησης του Ο.Λ.Η. κατά την τελευταία τετραετία καθώς και το περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του προτύπου ISO 14064:2018 περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Διαγνωστική μελέτη

2. Συγκέντρωση δεδομένων και τεκμηρίων

3. Μελέτη καταγραφής ανθρακικού αποτυπώματος

4. Εσωτερική παρουσίαση αποτελεσμάτων καταγραφής ανθρακικού αποτυπώματος και πρόταση μέτρων για τον περιορισμού του περιβαλλοντικού αντικτύπου του οργανισμού

5. Σύνταξη μελέτης ISO 14064-1:2018

6. Επιθεώρηση Συστήματος

7.Πιστοποίηση Συστήματος

 

 • Απαιτήσεις για την εκπόνηση της μελέτης επι ποινή αποκλεισμού

Στα προηγούμενα εδάφια παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικασία και τα στάδια που θα ακολουθηθούν για την πιστοποίηση της επιχείρησής σας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064.

Το σύστημα που θα επιλεχθεί για ανάπτυξη θα δημιουργηθεί, θα εφαρμοστεί και θα λειτουργήσει για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου της σύνταξης της μελέτης θα περιλαμβάνεται η πλήρη ανάπτυξη του συστήματος και η υποστήριξη του φακέλου έως την ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης.

Επίσης τα έξοδα ταξιδίων θα περιλαμβάνονται στην αμοιβή του αναδόχου.

Η ως άνω αμοιβή θα περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών έως και την αρχική επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος ενώ η εν λόγω επαλήθευση θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα το κόστος αμοιβής του φορέα επαλήθευσης.

Η καταβολή του συνόλου του τιμήματος της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή επιθεώρηση από τον Φορέα Πιστοποίησης, ενώ ο ανάδοχος θα χορηγήσει το σχετικό παραστατικό.

Το σύνολο των στοιχείων και των ευαίσθητων δεδομένων που θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου και αφορούν τον ΟΛΗ ΑΕ, θα τύχουν διαχείρισης με απόλυτη εχεμύθεια εκ μέρους του αναδόχου.

 

Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

CPV: 71320000-7

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 06.10.2023 και ώρα 14:30 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, Τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ