Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. -   website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε ”

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

234180

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

Προϋπολογισμός

60.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των υποσταθμών αρμοδιότητας του ΟΛΗ ΑΕ

(CPV): 50532200-5 - Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Μετασχηματιστών, και συμπληρωματικών 31682540-7, 51111300-6 και 45315500-3

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται.

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Δευτέρα 09.10.2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύς προσφορών

6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)