Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. -   website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2023-24”

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

233132

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός

980.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Ο.Λ.Η. Α.Ε. - CPV: 79713000-5

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται.

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος.

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Τρίτη 03.10.2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύς προσφορών

6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)