1. Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διεύθυνση: Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810-338116, Fax: 2810-226110, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  1. Περιγραφή είδους, ποσότητες και προϋπολογισμός

Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών Συλλογής και Διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατάλοιπων φορτίου των πλοίων. Ταξινόμηση κατά CPV 90500000-2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 600.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

  1. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

  1. Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης της Σύμβασης

Ένα (1) έτος από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) έτος. Τόπος Υλοποίησης της Σύμβασης οι λιμενικές εγκαταστάσεις Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

  1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 231159 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καθώς και το εγκεκριμένο «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ.Η. Α.Ε.» καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): https://portheraklion.gr/index.php/el/.

  1. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 πμ, στην Ελληνική γλώσσα.

  1. Ισχύς των προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

  1. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

  1. Παροχή διευκρινήσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ